BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUśťEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań.

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludnoś›ci i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 wrześ›nia 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

- ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;

- dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl.

Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem ś›wiąt i dni ustawowo wolnych.

Jeżeli ktoś› nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłatnie  z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Samospis internetowy  trwa od 1 kwietnia do 30 wrześ›nia br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą  kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

 Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludnoś›ci i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

 • kwietnia 09 2021
 • Drukuj

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021

 • kwietnia 09 2021
 • Drukuj

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021


STANOWISKO DO SAMOSPISU W URZĘDZIE GMINY TERESPOL


Gminne Biuro Spisowe w Kobylanach informuje, że w Urzędzie Gminy Terespol funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoś›ci i Mieszkań 2021.
Stanowisko zostało przygotowane w celu realizacji obowiązku spisowego dla osób, które nie posiadają warunków technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.
Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoś›ci i Mieszkań 2021 dostępne będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol:
poniedziałek: od 8:00 do godz. 16:00, wtorek – piątek: od 7:30 do godz. 15:30

W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do samospisu, ustaliły w Gminnym Biurze Spisowym termin wizyty - kontakt telefoniczny: 834112045.
Więcej informacji w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoś›ci i Mieszkań 2021 można znaleźć na stronie https://spis.gov.pl


 • kwietnia 07 2021
 • Drukuj

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludnoś›ci i Mieszkań 2021

 • marca 23 2021
 • Drukuj

REGIONALNY PUNKT DIAGNOZY I TERAPII FAS/FASD

REGIONALNY PUNKT DIAGNOZY I TERAPII FAS/FASD

 • lutego 12 2021
 • Drukuj

TRANSPORT NA SZCZEPIENIA, GMINNA INFOLINIA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70r. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: ZK-III.68.16.2021 Lublin, zmienioną dnia 14 stycznia 2021 r. ZK-III. 68.20.2021 zostało wydane Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast województwa lubelskiego polecenie realizacji następującego zadania:

1. Zorganizować  transport  (dowóz)  do  punktów  szczepień  przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2:

a) osób  niepełnosprawnych,  tj.  posiadających  aktualne  orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci  w  stopniu  znacznym  o  kodzie  R  lub  N  lub  odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudnoś›ci  w  samodzielnym  dotarciu  do  najbliższego  miejsca  zamieszkania punktu  szczepień,  w  przypadku  miast  poniżej  100  tys.  osób,  gmin  miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

c) osób  powyżej  70  roku  życia,  mających  obiektywne  i  niemożliwe do przezwyciężenia  we  własnym  zakresie  trudnoś›ci  w  samodzielnym  dotarciu do najbliższego  miejsca  zamieszkania  punktu  szczepień,  w  przypadku  miast powyżej 100 tys. mieszkańców.   

2. Zorganizować  telefoniczny  punkt  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).”

 WYKONUJĄC POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO INFORMUJĘ O SPOSOBIE JEGO REALIZACJI NA TERENIE GMINY TERESPOL: 

 KOORDYNATOR DS. REALIZACJI TRANSPORTU i SZCZEPIEŃ W GMINIE TERESPOL

BARBARA CHWESIUK   -  PRACOWNIK GOPS 

 

GMINNA INFOLINIA CZYNNA W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

POD NUMEREM  TEL. 507 852 708 


TRANSPORT

Na  gminy Terespol zostały ustalone następujące zasady transportu do punktów szczepień dla w/w osób:

 1. Zgłoszenie przez osobę podczas rejestracji w podmiocie, który wykonywał będzie szczepienia potrzeby zapewnienia transportu. Podmiot przekazuje nie rzadziej niż raz na dzień  listę osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego. Koordynator gminny  organizuje transport i informuje o tym fakcie wnioskujące osoby i podmiot szczepiący .
 2. W przypadku rejestracji za poś›rednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji na pacjent.gov.pl pacjent, który otrzymał informację, że spełnia okreś›lone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie zgłasza potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na numer GMINNEJ INFOLINII 507 852 708; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie. Mieszkaniec składa oś›wiadczenie, że nie ma możliwoś›ci samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci). Koordynator gminny  organizuje transport i informuje o tym fakcie wnioskującą osobę i podmiot szczepiący .

JAK MOśťNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA SZCZEPIENIE:

 • Rejestracja za poś›rednictwem infolinii 989.
 • Rejestracja online IKP za poś›rednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl
 • Rejestracja bezpoś›rednio w punkcie szczepień. 

DANE TELEADRESOWE NAJBLIśťSZYCH PRZYCHODNI REALIZUJĄCYCH SZCZEPIENIA PRZECIW COVID DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESPOL

TERESPOL

MAŁASZEWICZE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" ALICJA MAJORCZYK

Stacyjna 2, 21-550 Terespol

Numer telefonu do rejestracji

83-375-20-66


ABM ANDRES, BRZEZIŃSKI, MARYNIUK, ZABŁOCKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Słoneczna 32, 21-540 Małaszewicze

Numer telefonu do rejestracji

83-375-13-36

574441998

Dojazd do pacjentów leżących

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

 • stycznia 16 2021
 • Drukuj

„CZYSTE POWIETRZE” – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Czyste powietrze

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony ś›rodowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaś›wiadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Cz궛ci 2 programu „Czyste Powietrze”.

W GMINIE TERESPOL ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaś›wiadczenie o wysokoś›ci przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Cz궛ci 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaś›wiadczenia. Zaś›wiadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokoś›ć przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaś›wiadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaś›wiadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

śťądanie wydania zaś›wiadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamoś›ć;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaś›wiadczeniu podaje się wysokoś›ć przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku Dz.U. 2020 poz. 1713.

Tak można złożyć

WNIOSEK - śťĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu:

 • dostarczyć osobiś›cie do  Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • wysłać pocztą na adres:  Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol,
 • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 83 375 37 48.

 • listopada 06 2020
 • Drukuj

Rodziny wspierające

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudnoś›ci w zakresie opieki
i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpoś›redniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyś›lne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właś›ciwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika oś›rodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu ś›rodowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu okreś›lonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi ś›rodkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętnoś›ci, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudnoś›ci w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poś›więcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowoś›ci do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku
w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

                                               Kierownik
                                               Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej
                                               w Terespolu
                                               Aneta Miszczuk

 • października 14 2020
 • Drukuj

Stypendia szkolne

Informuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać  w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Druki wniosków można pobrać bezpoś›rednio w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu lub ze strony www.gopsterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6  w zakładce:

DOKUMENTY -> Stypendia szkolne.

Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu:        B. Chwesiuk.
   Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 528,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

 • sierpnia 14 2020
 • Drukuj

UWAGA!!!

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu przypomina, że wnioski o przyznanie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego (500+) złożone w 2019 r. realizowane są do 31 maja 2021 r.

Prosimy o składanie wniosku na 500+ jedynie w sytuacji nowo narodzonego dziecka.

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o ś›wiadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”.

Świadczenie jest przyznawane w wysokoś›ci 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.

Wnioski można składać za poś›rednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat ś›wiadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.
Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej w budynku GOPS.

 • lipca 08 2020
 • Drukuj

Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

plan awaryjnyDom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii.W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doś›wiadczają przemocy domowej.Dlatego też Recznik Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami z "Niebieskiej Linii" IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ś›cianach dzieje się krzywda.Jeś›li wiesz, że możesz doś›wiadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeś›li zdarzy się coś› złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójś›ć.

Twoje bezpieczeństwo to priorytet!

Nie jesteś› winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

 • kwietnia 28 2020
 • Drukuj
269,938 unikalne wizyty